Rychlý kontakt

RITUALL
Ing. Jaroslava Mudráková
DIČ: CZ 6458061863
IČO: 40306640
Tel.:  +420 777 932 113
Email:  info@rituall.cz
             grafika@rituall.cz

Barion-platební brána

Originál produkt BESKYDY

www.regionalni-znacky.cz

Reklamační řád

Reklamační řád

Společnost Rituall vydává v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,  tento reklamační řád.


I. Prevence

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám kupujícího. Kupující před zakoupením výrobku zejména vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží.

Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby kupující věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží, vyznačených na zboží popř. na příbalovém letáku. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např. nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu apod.

Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost.


II. Základní podmínky reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


III. Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím.

Zákonná záruční doba je 24 měsíců.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.


IV. Uplatnění reklamace

Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno nebo v místě sídla prodávajícího.

Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i místo, cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže nejlépe prodejním dokladem, záručním listem, popř. jiným věrohodným způsobem.

Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodávajícím jinak.

Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.


V. Vyřízení reklamace

 

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

Prodávající, po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného zboží:

  • uzná reklamaci jako oprávněnou a ihned ji vyřídí,
  • odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamované zboží vrátí kupujícímu,
  • není-li možné vyřídit oprávněnou reklamaci ihned, přijme reklamované zboží do reklamačního řízení a o tomto pořídí písemný zápis,
  • reklamované zboží přijme k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána za oprávněnou a řádně vyřízena, nebo bude odmítnuta a zboží bude vráceno kupujícímu.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamce (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení.


VI. Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 kalendářních dnů, popř. dobu delší, na které se prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu.

Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího.

Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.


VII. Neodstranitelné vady

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není možné ve výše uvedené lhůtě 30 dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se prodávající s kupujícím dohodli).

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.

I v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.


VIII. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti prodávajícím popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. O případy, kdy to odporuje povaze zboží, se jedná zejména u změny vlastností zboží v důsledku přirozené změny materiálu či v důsledku opotřebení zboží.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou. Není-li to možné, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících, se řeší způsobem uvedeným výše v článcích II. - VII.


IX. Zvláštní ustanovení pro zboží zakoupené prostřednictvím internetové prodejny prodávajícího

Není-li v této části uvedeno jinak, užijí se přiměřeně ustanovení části první až osmé. Ustanovení této části se však užijí pouze pro zboží zakoupené v e-shopu prodávajícího.

  1. Uplatnění reklamace

            Kupující může uplatnit reklamaci pouze v sídle společnosti RITUALL, ul.Dolní 1004, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je spotřebitel povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím.

Pro urychlení komunikace Vás žádáme o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE – e-shop”. Dále uveďte dostatečné kontaktní údaje, zejména adresu a telefonní číslo.

Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady prodávajícího.

Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu a platný záruční list.

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupující nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Kupující má povinnost zkontrolovat stav odebraného zboží ihned při převzetí od přepravní společnosti ve smyslu kompletnosti odebráného zboží dle přepravního listu, dále neporušenosti pásky či nepoškozenosti balení a popř. odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky zboží. Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti, musí zákazník řešit přímo s touto přepravní společností, nikoliv se společností Rituall. Společnost Rituall nicméně zajistí nutnou součinnost při reklamaci zákazníka. Z toho důvodu doporučuje společnost Rituall podat o jakémkoliv případu poškození nebo nekompletnosti zásilky zboží ve lhůtě bez zbytečného odkladu zprávu společnosti Rituall, a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Pokud však zákazník převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a potvrdí svým podpisem převzetí takové zásilky, není možno reklamaci dodatečně uplatnit.

  1. Vyřízení reklamace

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým postupem (telefonicky nebo písemně). Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

  1. Rozpor s kupní smlouvou

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. Totéž se týká situace, kdy kupující zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno.

  1. Odstoupení od smlouvy

             Vrácení zboží:

             Nepoužité zboží může kupující bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Pokud chce kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na adresu Rituall, Dolní  1004, 744 01 Frenštát p.R.

Zboží zašle zpět v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje.

Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka. Dobírky nebudou přijaty! Při vrácení zboží je způsob úhrady peněz: převodem na účet. Vrácení kupní ceny bude zrealizováno maximálně do 30 kalendářních dnů. Číslo účtu, kam mají být peníze zaslány, uvede kupující písemně na listu přiloženém k zásilce. K zásilce bude přiložen dopis obsahující zprávu kupujícího o tom, že odstupuje od smlouvy, v zákonem dané lhůtě a v požadovaném stavu vrací nakoupené zboží.

Prodávající proplácí zpět pouze cenu zboží, nikoliv zaplacené poštovné.

Výměna:

Při výměně zboží účtuje prodávající kupujícímu poštovné. Výměnu zboží lze provést v provozovně společnosti Rituall, Dolní 1004, Frenštát p.R. 744 01, vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně kupujícím uhrazen přímo v místě výměny, pří výměně zásilkovou službou, doplatíte rozdíl při převzetí dobírky. Vracené zboží bude v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně visaček a případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.

  1. Zpracování osobních údajů

Informace o spotřebitelích prodávající zpracovává v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Údaje nejsou poskytovány třetí osobě.


X. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 2.1.2017. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

Zastavení přijímání objednávek na roušky

Z důvodu naplnění výrobní kapacity dočasně pozastavujeme přijímání objednávek na designové roušky.

        čelenky     

Jsme český výrobce - funkčních sportovních čepic, čelenek, nákrčníků a dalších doplňků určených pro sportovní účely i běžné nošení. Nove vyrábíme i funkční roušky - bavlněné i designové.

Novinky
kšiltovka s neoprenovým kšiltem Coolmax JEŠTĚRKY R142CASf

kšiltovka s neoprenovým kšiltem Coolmax JEŠTĚRKY R142CASf

Výrobce: Rituall

Dostupnost: Skladem

Cena od: 400 Kč

Rituall funkční kšiltovka s neoprenovým kšiltem JEŠTĚRKY COOLMAX , barva černá/zelená Čepice z lehkého polyesterového úpletu Coolmax- nejrychlejischnoucího materiálu pocházejícího z EU  ...
jarní kojenecká čepice DRÁTĚNÉ KYTKY

jarní kojenecká čepice DRÁTĚNÉ KYTKY

Výrobce: Rituall

Dostupnost: Skladem

Cena od: 300 Kč

Rituall kojenecká čepice DRÁTĚNÉ KYTKY
kšiltovka s neoprenovým kšiltem Coolmax OUTDOOR R119CZ

kšiltovka s neoprenovým kšiltem Coolmax OUTDOOR R119CZ

Výrobce: Rituall

Dostupnost: Skladem

Cena od: 400 Kč

Rituall funkční kšiltovka s neoprenovým kšiltem OUTDOOR COOLMAX  Čepice z lehkého polyesterového úpletu Coolmax- nejrychlejischnoucího materiálu pocházejícího z EU  s...
trojcípý šátek kulaté KYTKY R023TOf

trojcípý šátek kulaté KYTKY R023TOf

Výrobce: Rituall

Dostupnost: Skladem

Cena od: 340 Kč

Rituall funkční pirátský šátek kulaté KYTKY tmavě šedá/neon růžová
nákrčník CRAZY KIDS R253R

nákrčník CRAZY KIDS R253R

Výrobce: Rituall

Dostupnost: Skladem do 7 dnů

Cena od: 300 Kč

Nákrčník CRAZY KIDS, tunel, tuba, tubus, nákrčák, buff
RITUALL podzim/zima čepice BLOTS Picowinter černá/červená

RITUALL podzim/zima čepice BLOTS Picowinter černá/červená

Výrobce: Rituall

Dostupnost: Skladem do 7 dnů

Cena od: 350 Kč

Ritual čepice BLOTS Picowinter černá/červená
čelenka BODLÁKY R108TF

čelenka BODLÁKY R108TF

Výrobce: Rituall

Dostupnost: Skladem

Cena od: 230 Kč

Rituall čelenka BODLÁKY Stelvio tmavě šedá/modrá
Nákrčník s flisem CALLIGRAPHY R516FALs černá-lososová

Nákrčník s flisem CALLIGRAPHY R516FALs černá-lososová

Výrobce: Rituall

Dostupnost: Skladem

Cena od: 360 Kč

Rituall multifunkční šátek s flisem CALLIGRAPHY, tunel,tuba,tubus,nákrčník,nákrčák.
nákrčník ŠTĚTCE R285AS

nákrčník ŠTĚTCE R285AS

Výrobce: Rituall

Dostupnost: Skladem do 7 dnů

Cena od: 300 Kč

Nákrčník ŠTĚTCE, tunel, tuba, tubus, nákrčák, buff
trojcípý šátek ŠTĚTCE R287EQ

trojcípý šátek ŠTĚTCE R287EQ

Výrobce: Rituall

Dostupnost: Skladem

Cena od: 340 Kč

Rituall funkční pirátský šátek ŠTĚTEC modrá